Artikel 1 :  Algemeen

Deze Algemene Verkoop, Leverings  en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen leveringen en diensten van producten door ons of namens derden in de handel gebracht, hierna te noemen onze producten, onverschillig of deze rechtstreeks van ons of wel van derden zijn betrokken of ontvangen. Algemeen (inkoop-)voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van de voorwaarden brengt ten aanzien van de doorverkoop als leveringsvoorwaarde te stellen, dat elke volgende koper op zijn beurt verplicht zal worden en zijn, de toepasselijkheid van deze voorwaarden als voorwaarden voor verdere levering te bedingen.

Artikel 2: OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Offertes en prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op dat tijdstip van koop/opdracht geldende prijzen. Indien zich een prijsverhoging voordoet, bijv. ten gevolge van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., zijn wij gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen.

Door ons uitgebrachte adviezen, gemaakte berekeningen en/of tekeningen worden naar beste weten verzorgd, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van toepassing daarvan, of voor eventuele daarin voorkomende onjuistheden. Degene die ons opdracht geeft de adviezen, berekeningen en/of tekeningen te maken, is verplicht ons te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Indien de plaatsing en/of ingebruikstelling van het geleverde geheel of ten dele niet door ons is geschiedt, dragen wij voor de plaatsing en/of ingebruikstelling geen enkele verantwoordelijkheid. Klachten en stoornissen dient de koper zelf te onderzoeken en op te lossen, behoudens dat wij in daarvoor naar onze mening in aanmerking komende gevallen tegen vergoeding assistentie kunnen verlenen.

Artikel 3: LEVERINGEN EN LEVERTIJDEN

In geval van leveringen waarvan de factuurwaarde een bedrag van Euro 250,-- exclusief BTW te boven gaat, is de verkoopprijs gebaseerd op franco het door de koper opgegeven adres (exclusief BTW en op de levering vallende overheidslasten). Bij een factuurwaarde van minder als  Euro 250,-- wordt Euro 12,50 aan verzend en administratiekosten in rekening gebracht. Het minimale orderbedrag is vastgesteld op Euro 125,--. De te leveren producten zijn door ons tegen transportrisico’s verzekerd. Alle producten, in bewaring of reparatie aangeboden zijn echter tegen geen enkel risico door ons verzekerd. Voor schade aan deze producten zijn wij niet aansprakelijk. De kosten van onterecht geweigerde zendingen worden doorberekend aan de ontvanger evenals de kosten van rembourszendingen.

Wij houden ons, zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijden, doch zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorziene overschrijdingen. Zodanige overschrijding verschuldigd ons niet tot enige vergoeding noch geeft zij de koper het recht op annulering.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

Koper is verplicht:

 • Alle door ons in het verkeer gebrachte producten uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan.
 • Alle producten, welke door ons in de handel worden of zullen worden gebracht, uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te leveren en te doen leveren tegen de normale gangbare verkoopprijzen.
 • De van ons afkomstige producten nooit te gebruiken als toegift en nooit tezamen met andere tegen een totaal prijs aan te bieden of af te leveren.
 • Onze producten en detail aan zijn particuliere cliënten af te leveren.
 • Is verplicht onze producten niet te leveren aan hen, waarvan het bekend is, dan wel redelijker wijs door hem mocht worden aangenomen, dat zij zich niet aan deze voorwaarden houden. Wij behouden ons het recht voor af te zien van verdere leveringen.

Artikel 5: AFLEVERINGEN

Manco’s of transportschade dienen onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld, met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de vervoerder. Indien de koper zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd. Wanneer de koper weigert  de door hem bestelde producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

Artikel 6: RECLAMES EN RETOURNERINGEN

Reclame, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde producten, materialen of eventuele uitvoering van werk, kunnen door de koper bij ons slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 8 dagen na ontvangst der goederen, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 8 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Indien de reclame door ons als juist wordt erkend, zal ons de nodige tijd worden gelaten de gebreken te herstellen. Onoordeelkundige behandeling  van of onvoldoende zorg voor onze producten sluit elke reclame uit en doet de garantie en andere waarborgen vervallen. Reclames geven koper geen recht om betalingen van de vordering op te schorten. Indien de reclame gegrond is, heeft de koper geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd, wij hebben dan het recht de producten terug te nemen, hetzij van levering af te zien, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade. Aan de koper zal nooit een hogere schadevergoeding worden toegekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.. Een in opdracht van de consument verrichte reparatie door derden aan door ons geleverde producten wordt, behoudens onze schriftelijke toestemming, door ons niet vergoed.

Producten kunnen door de koper slechts geretourneerd worden, nadat wij ons daarmede schriftelijk akkoord hebben verklaard. Retourzendingen van producten, dienen te voldoen aan de regels zoals deze gesteld zijn bij: RMA-procedure(Art. 13). Zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der faktuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.

Wij zullen nooit ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen aannemen, deze zullen op kosten en risico van de koper worden teruggezonden.

Artikel 7: VERKOOP EN INRUIL

Indien bij verkoop van een nieuw artikel tegen inruil van een gebruikt artikel in afwachting van de levering van het nieuwe artikel het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde eerst ons eigendom nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schaden, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening van de koper/ gebruiker.

Artikel 8: BETALINGEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tenzij anders is overeengekomen moeten alle betalingen contant bij aflevering, of in geval van faktuur binnen 14 dagen na faktuurdatum, zonder beroep op schuldvergelijking, geschieden. Indien onze vordering(en) niet wordt betaald, als bedoeld in het voorafgaande, zijn wij gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1% per maand, ingaande 14 dagen na faktuurdatum, alsmede met een bedrag van Euro 12,-- voor administratiekosten. Kosten van retourwissels, protesten, alle andere gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald conform het tarief van de Gerechtsdeurwaarders. Gedeeltelijke betaling door de koper wordt in eerst plaats in mindering gebracht op de berekende rente wegens te late betaling en de eventuele berekende buitengerechtelijke kosten als hiervoor vermeld verschuldigd. Producten voor de koper in ons bedrijf opgeslagen, worden aan koper gefaktureerd; tenzij anders overeengekomen moet betaling hiervan geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na faktuurdatum. Indien koper met betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van alle tussen koper en ons lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling is geschied, terwijl over de verdere leveringen contante betaling kan worden geëist. Wij hebben het recht zowel voor als tijdens het uitvoeren van de overeenkomst zekerheid van betaling van de koopsom te vorderen. Het niet voldoen aan een schriftelijke aanmaning geeft ons het recht niet te leveren en onze vordering op te eisen. Wij blijven eigenaar van de producten aan koper geleverd, tot het tijdstip van algehele betaling(en), zulks inclusief eventuele rente en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voorzover deze producten niet door de koper in zijn normale bedrijf en overeenkomstig de normale bestemming der producten zijn geleverd aan derden. De koper is tot het tijdstip der algehele betaling zoals hiervoor vermeld, niet bevoegd de eigendom der producten op een andere wijze over te dragen, dan met zijn normale bedrijf en de normale bestemming der producten overeenkomt. Zekerheidsoverdracht is niet geoorloofd. Ingeval de koper  enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van werk of de verkochte producten jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Alle prijzen zijn exclusief b.t.w..

Artikel 9: GARANTIES

Garantie aanspraken dienen volgens de bij RMA-procedure gestelde regels te worden ingediend.

Wij verlenen garantie voor fabricage-fouten voor zover de betrokken fabrikant ons garantie verleent en deze nakomt, en wel voor de door de fabrikant vastgestelde periode, echter met een maximum van 12 maanden na onze levering. Vracht en montagekosten van voor garantie geleverde producten of onderdelen zijn voor rekening van de koper. Alle buiten voorgemelde termijn vervallende reparaties of service worden in uurloon berekend en verhoogd met een vast bedrag aan administratiekosten en moeten direkt bij afhandeling worden voldaan. Vermeende klachten over producten zullen de koper geen grond tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst geven. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nooit meer garantie gegeven dan die welke de toeleverancier aan ons verleent. Nooit wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen en evenmin met betrekking tot materialen, zaken en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de koper zijn toegepast.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.  de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b.  normale slijtage;

c.  reparatie door derden, waaronder begrepen de koper en de eindgebruiker.

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, is ons met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van onze garantie verplichtingen ontslaat de koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de met ons gesloten overeenkomst. Evenmin heeft de koper het recht zijn verplichtingen jegens ons op te schorten. Garantie gaat in op de dag van aankoop.  Indien een artikel ter reparatie wordt aangeboden,  dient deze vergezeld te worden van een aankoopbon van de klant. Na vervanging van het artikel is de garantie voor het nieuwe artikel alleen geldig voor het nog niet verstreken gedeelte van de originele garantieperiode.

Artikel 10: OVERMACHT

Tekortkomingen van ons in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan onzen schuld, of krachtens de wet., de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.

Tekortkomingen van ons in de nakoming van de koopovereenkomst  ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in,  respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan ons toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Behoudens grove nalatigheid van ons is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de prijs.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor:

schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens.  Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de  levering van zaken op grond van aantasting van een hem toekomend recht van industriële eigendom,  zijn  wij rechtigt terstond de levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.

De koper is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en geschillen zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter.

Artikel 13: RMA - PROCEDURE (Retour Materiaal Autorisatie)

Alleen producten die onder het retour recht vallen(binnen de garantie termijn), tijdens gebruik defect zijn geraakt komen hiervoor in aanmerking.

U kunt per E-mail (sales@tronios.com) een RMA nummer aanvragen. Op de aanvraag dient u het volgende te vermelden:

 • Faktuurnummer en/of pakbon- c.q. magazijnbonnummer.
 • Bestelnummer.
 • Artikelnummer.
 • Serienummer van het product (mits van toepassing).
 • Firmanaam, PC en Woonplaats gegevens incl. Debiteuren nummer en contactpersoon.
 • Indien eerder gerepareerd, reparatiebon nummer vermelden.
 • Een duidelijke klacht-  retouromschrijving (onvoldoende is: defect, stuk, kapot, etc.).

Na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u zo spoedig mogelijk een RMA nummer.

Producten die u terugstuurt dient u zorgvuldig en degelijk te verpakken voor transport en dienen binnen 8 dagen na afgifte RMA nummer bij ons binnen te zijn. Daarna vervalt het RMA nummer. Het RMA nummer dient (duidelijk zichtbaar) op de buitenkant van de verpakking te zijn aangebracht. Tevens dient u een kopie van de aankoopnota, faktuur en/of pakbon bij te sluiten. Wij behouden het recht, alle producten die ter reparatie worden aangeboden, te controleren om te bepalen of de fout melding terecht is. Indien een klacht onjuist wordt geacht, worden onderzoekskosten ( met een minimum van Euro 20,-- ) in rekening gebracht. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Bij eventuele schade of vermissing tijdens transport, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Retourzendingen die niet aan bovenstaande criteria voldoen, kunnen geweigerd worden.